GIỚI THIỆU

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH SỐT RÉT

Hệ thống hỗ trợ báo cáo kịp thời các trường hợp bệnh sốt rét, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về THB, từ đó hoàn thiện hệ thống báo cáo liên cấp xã, huyện, tỉnh, số liệu được tính toán tự động.

Quản lý THB sốt rét

Thêm/ sửa/ xóa/ xác nhận/ Tìm kiếm THB sốt rét,
Phân loại THB sốt rét, báo cáo điều tra THB sốt rét.

Quản lý ổ bệnh

Thêm/ sửa/ xóa/ tìm kiếm ổ bệnh, gắn THB nội địa vào ổ bệnh

Quản lý báo cáo tháng bệnh sốt rét

Thêm/ sửa/xóa/ tổng hợp báo cáo tháng

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

Báo cáo/ Thông báo/ Điều tra THB

Đăng ký ổ bệnh

Báo cáo/ Chỉ số tổng hợp

Hệ thống toàn vẹn, thông minh

Bảo mật thông tin xuyên suốt quá trình đăng nhập

Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu

Thông báo trùng lặp, theo dõi lịch sử sửa đổi và lưu lại báo cáo từng THB

Rà soát, xác nhận thông minh

Cho phép rà soát báo cáo THB