BAN ATTP HỒ CHÍ MINH

Bảo đảm ATTP là bảo vệ sức khoẻ của nhân dân

Orenda xây dựng hệ thống tích hợp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 cho các thủ tục hành chính phục vụ tổ chức, cá nhân.

Ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và triển khai dịch vụ hành chính công tại Ban Quản lý ATTP Hồ Chí Minh là dự án được xây dựng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xử lý thủ tục hành chính phục vụ tổ chức, cá nhân, đồng thời hỗ trợ phối hợp trong công tác quản lý, giám sát và thanh, kiểm tra của Cục ATTP Bộ Y tế và Uỷ ban ATTP Quốc gia.

Hệ thống HCC Ban ATTP

Thành phố Hồ Chí Minh

Hệ thống HCC

Cục An toàn thực phẩm

Hệ thống thông tin ATTP

Quốc gia

MÔ HÌNH TỔNG QUAN

Nghiệp vụ hệ thống

02.   Tính năng dành cho cán bộ Ban ATTP

- Văn thư, một cửa
- Chuyên viên
- Lãnh đạo phòng
- Lãnh đạo Ban

01.    Tính năng dành cho doanh nghiệp

- Gửi hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm
- Gửi hồ sơ tự công bố sản phẩm
- Gửi hồ sơ đăng ký cơ sở đủ điều kiện
...

03.   Tính năng dành cho quản trị hệ thống

- Quản lý thông tin người dùng
- Ngôn ngữ hệ thống
- Nhật ký hệ thống
- Cài đặt, bảo trì