HỆ THỐNG BÁO CÁO ĐIỆN TỬ

VỀ KHÁNG KHÁNG SINH

Dự án Hệ thống báo cáo điện tử về Kháng kháng sinh

Hệ thống báo cáo điện tử về Kháng kháng sinh được xây dựng nhằm quản lý thông tin các phòng thí nghiệm, giám sát, quản lý tình hình Kháng kháng sinh trên động vật của từng phòng thí nghiệm. Hệ thống cho phép nhận tệp dữ liệu của hệ thống WHONET tương ứng với từng phòng thí nghiệm, lưu trữ dữ liệu Kháng kháng sinh trên động vật, phân tích và đưa ra báo cáo về tình hình Kháng kháng sinh cho từng phòng thí nghiệm.