HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH CÔNG

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Dự án Hệ thống Hành chính công Cục Quản lý Dược

Giải quyết bài toán về ứng dụng Công nghệ thông tin trong xử lý các dịch vụ công gắn liền với chức năng quản lý Nhà nước, Hệ thống Hành chính công Cục Quản lý Dược với nhiều tính năng, tiện ích nội bật đáp ứng các yêu cầu đặt ra về công tác quản lý, giúp cơ quan lãnh đạo có thể giám sát, quản lý thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, hệ thống giúp giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ của doanh nghiệp, làm tăng hiệu suất làm việc và hiệu quả của cơ quan hành chính, tăng tính minh bạch, công khai trong xử lý hồ sơ.

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Hệ thống đã triển khai kết nối liên thông Hải quan 1 cửa nhằm đẩy nhanh hoạt động xuất nhập nguyên liệu làm thuốc và thuốc, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm soát.

Hệ thống tích hợp đầy đủ các dịch vụ thành phần

Nhắn tin SMS

Chữ ký số cán bộ và chữ ký số doanh nghiệp

Cổng thanh toán điện tử

Hóa đơn điện tử