HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH CÔNG

CỤC QUẢN LÝ Y – DƯỢC CỔ TRUYỀN

Dự án Hệ thống Hành chính công Cục Quản lý Y – Dược cổ truyền

Hành chính công Cục Quản lý Y – Dược cổ truyền là hệ thống xây dựng nhằm tin học hóa quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của cán bộ nghiệp vụ tại Cục Quản lý Y – Dược cổ truyền. Hệ thống đáp ứng các mục tiêu: Doanh nghiệp khai báo, nộp hồ sơ và nhận kết quả xử lý hồ sơ trực tuyến; Cán bộ nghiệp vụ tại Cục Quản lý Y – Dược cổ truyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tiếp trên hệ thống; Hỗ trợ lãnh đạo Cục theo dõi, giám sát tiến độ xử lý hồ sơ, phê duyệt đơn giản, nhanh chóng.