HỆ THỐNG

QUẢN LÝ Y TẾ CƠ SỞ

Dự án Hệ thống Quản lý Y tế cơ sở

Hệ thống Quản lý Y tế cơ sở là phần mềm phục vụ công tác quản lý khám chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế xã – phường, phòng khám, trạm y tế cơ quan và các cơ sở khám chữa bệnh có quy mô nhỏ.

Hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu về báo cáo với độ chính xác cao, thông tin nhanh chóng, dễ dàng giám sát, giảm thiểu gánh nặng về sổ sách, báo cáo cho các trạm y tế.